No comments yet

Beruházás bemutatása

Krasznokvajda település szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás bemutatása

A megvalósításra javasolt – ún. „B” – változatban Krasznokvajda községben keletkező szennyvizeket a terepviszonyoktól függetlenül nyomás alatti rendszerben gyűjtjük össze. Az ingatlanokról házi kistermelőkkel juttatjuk tovább a keletkező szennyvizeket.

A nyomóvezeték anyaga D 63 KPE, a házi átemelők bekötő vezetéke D 40 KPE. A vezeték mélysége átlagosan 1,6 m, az eséssel követjük a terepviszonyokat.

A nyomóvezetékek a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő utakon nem az úttengelybe, hanem valamelyik forgalmi sávban, lehetőleg a burkolat szélekhez közel terveztük elhelyezni a védőtávolság betartásával a meglévő közművektől.

Település és a telep között a szennyvízvezetéket az önkormányzati útba terveztük. Önkormányzati utaknál zöldterületbe, vagy útburkolatba kerül a nyomóvezeték.
A főbb naturális mutatók:

 • Krasznokvajda község belterülete: 11,44 km2
 • Nyomott vezeték hossza: 7147  m
 • Bekötővezeték hossza: 4440 m
 • Kis házi átemelő: 212 db
 • Községi átemelő: 1 db

A szennyvíztisztítási technológia teljes mértékben megegyezik az „A” változatéval.

Szennyvíztisztítás

A tervezett  telep Krasznokvajda községtől délre, az önkormányzat tulajdonába lévő 014 hrsz-ú ingatlanon, a Rakaca patak partjától 355 m-re létesül.

A szennyvíztisztítás technológia meghatározása: teljes oxidációs eleven iszapos szennyvíztisztítás kaszkádátfolyású hibrid fluidágyas és fixágyas rektorba. A tisztítási technológia alkalmazási engedéllyel rendelkező ÜPE műanyag tartályokban valósul meg.
Az eleven iszap leválasztása műanyag lamellás függőleges átfolyású utóülepítőben történik.
A keletkező fölös iszap aerob stabilizálás és elősűrítés után az krasznokvajdai kommunális  telepre kerül elszállításra víztelenítés céljából.

 • Durva mechanikai előtisztítás: 5 mm. Pálcaközű kézi tisztítású rácskosárba
 • Kiegyenlítés, előülepítés: Anaerob reaktorba
 • 3 lépcsős biológiai tisztítás: fluidágyas aerob reaktorban
 • Utóülepítés
 • Fertőtlenítés: hypóval

A szennyvíztelep kapacitása: 60 m3/d.
Kezdetben 86 %-os rákötéssel számolhatunk

A kezelni kívánt szennyvíziszap becsült mennyisége

A fölösiszap mennyisége 0,15 kg/BOI5 x d azaz 0,15 x 35 = 5,25 kg/nap, ami 1% szárazanyag tartalom mellett 0,53  m3/nap, 193,45 m3/év
A tisztított szennyvíz minőségi paraméterei:     KOI= 100 g/m3
BOI5= 30 g/m3
NH4= 10 g/m3
Összes N= 35 g/m3
Összes leb. A. = 50 g/m3

A szennyvíztisztító telep tájba illesztése a készítendő kiviteli tervek alapján fog megtörténni.
Első fázisban az építési területről a humusz letermelése és deponálása valósul meg melyet a telep műtárgyainak feltöltéséhez felület képzésre történő felhasználással hasznosítanak. A kezelő épület magastetős kialakítású cserépfedésű mely illeszkedik a településen található lakóépületek formájához. A szennyvíztisztító telep környezetébe védő erdősávot tervezünk mely többszintű növénytársulások (őshonos fák) telepítésével biztosítja a szennyvíztisztító telep takaró fásítását.

A tevékenységek bemutatása

A projekt, a források megszerzése után azonnal indítható. A létesítési engedély megszerzése folyamatban van.
Pozitív elbírálás esetén, az önkormányzat elkészíteti a kiviteli terveket, ami alapján, megkezdődhet a kivitelezés.
A projekt menedzsment lebonyolítja a közbeszerzési eljárást, mely során kiválasztásra kerül a kivitelező cég. A szerződés aláírása után megkezdődhet a kiviteli munka, melynek során elkészül a község teljes csatornahálózata, a házi bekötésekkel, átemelőkkel.
A csatornarendszer építésével párhuzamosan megkezdhető a tervezett telep építése is.  A helyreállítási munkák elvégzése után, a sikeres próbaüzem lezárásával, az üzemeltetőnek történő átadás után, az elszámolások elkészítésével a projekt lezárható.
A projekt egész időtartalma alatt a lakosság folyamatos tájékoztatását biztosítani kell, ami szintén a projektmenedzsment feladata. Ezt fórumok összehívásával, sajtótájékoztatók megtartásával, tájékoztató táblák elhelyezésével kell biztosítani.

Tevékenység, működtetés, gazdasági életképesség bemutatása

A üzemeltető kiválasztása a későbbiekben fog megtörténni.
Az üzemeltető kijelöléséről legkésőbb a műszaki átadás átvétel napjáig kell intézkedni. Az üzemeltető személyét és tulajdon viszonyait a vízügyi törvény szabályozza mely szerint az üzemeltető kiválasztásánál az alábbi szempontoknak kell érvényesülnie:

 • az üzemeltető önkormányzati többségi tulajdonnal rendelkező gazdasági társaság lehet, ebben az esetben nem szükséges koncessziós versenytárgyalást tartani
 • az üzemeltető személyét koncessziós versenytárgyalás alapján választja ki az önkormányzat, megfelelő szakmai szempontok érvényesítése mellett.

Az üzemeltető feladata

 • A rendszer folyamatos működtetésének biztosítása.
 • A keletkező dugulások, hibák elhárítása.
 • A rendszer folyamatos karbantartása.

A szolgáltató csatorna díjat szed a lakosságtól, amely lehetővé teszi, hogy az üzemeltetés hosszú távon biztosítva legyen.
Ennél a megoldásnál a házi kis átemelők üzemeltetése megnöveli az üzemeltetési költségeket, Az esetleges meghibásodások előfordulása is magasabban fog alakulni.

Intézményi kérdések

A projekt kedvezményezettje Krasznokvajda Önkormányzata.
Az önkormányzat vállalja, hogy a létrehozott vagyontárgyakat 5 évig nem idegeníti el, illetve 5 évig fenntartja.
A beruházáson belül a tervezett csatornahálózat és átemelő túlnyomórészt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületre vannak betervezve. A magánterületekre szolgalmi jogi terv készült, a telep az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon helyezkedik el.
A projektmenedzsment feladata a beruházás megvalósítása után a legjobb üzemeltető kiválasztása.
A beruházás üzembe helyezése és az üzemeltető kiválasztása után az önkormányzat feladata:

 • az üzemeltetővel való kapcsolattartás,
 • az esetleges panaszok továbbítása, vagy rendezése,
 • a megfelelő üzemeltetés ellenőrzése, az üzemeltetői szerződés betartásának megvalósítása.

Hatások

A projekt megvalósításával elérhető a közmű olló nyitottságának csökkentése. A csatornamű megvalósításával a talaj, illetve rétegvíz szennyezésének jelentős csökkentése érhető el. Javul a lakosság életkörülménye, nő az ingatlanok értéke, mivel magasabb komfort fokozatba kerülnek. Az infrastruktúra kiépítése ösztönző hatást fejt ki új vállalatok környéken történő betelepülésére.
A beruházás a térségek közötti egyenlőtlenség csökkentésében fontos mérföldkő.
A Rakaca patak vízminőség javulása kedvező hatást fejt ki a Bódva folyó vízminőségére.
A tervezett  telep a környezetbe illeszkedő, környezeti károkat nem okoz, természetvédelmi, a tisztított víz bevezetése a Rakaca patakba szabványokban, rendeletekben előírt torkolati műtárgy kialakításával történik.

Post a comment